Website is under construction.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ:

Η Εταιρεία


Η εταιρεία  με διακριτικό τίτλο  «ΙΝΤΕΛΙ  ΕΞΠΡΕΣ» είναι ένα αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών που  δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας υπηρεσίες πληρωμών στα πλαίσια της παρ. 3, άρθρο 4, Ν. 3862/2010 και της Ευρωπαικής Οδηγίας 2007/64/EC  που αντικατεστάθη από την PSD 2, Directive (EU) 2015/2366.

 Η εταιρεία απέκτησε αρχικά άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, με την συνεδρίαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων ΕΤΠΘ 234/11.12.2006 (Θέμα 22) και έκτοτε λειτουργούσε  ως ειδικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Ανταλλακτήριο συναλλάγματος και Εταιρεία Διαμεσολάβησης στην διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων μέσω του δικτύου της, αποτελούμενο από το κεντρικό κατάστημα με έδρα  και  τόπο εγκαταστάσεως  στην Αθήνα   και συγκεκριμένα επί της οδού  Μενάνδρου  57 και Βηλαρά, καθώς και από τρία υποκαταστήματα με εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Καλλιθέας και των Αμπελοκήπων αντίστοιχα.

Η ΙΝΤΕΛΙ ΕΞΠΡΕΣ αξιοποιώντας την καλή της φήμη και το διαρκώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών της σύντομα αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε σε Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών έχοντας ταυτόχρονα καταφέρει να διευρύνει σημαντικά, τόσο το δίκτυο των δικών της καταστημάτων, όσο και αυτό των Αντιπροσώπων της. Η σχετική άδεια, με την οποία ανακαλείται η προηγούμενη ως Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος,  παραχωρήθηκε στην εταιρεία με την απόφαση ΕΤΠΘ Νο 11/7 / 14.06.2011 στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου 3682/2010 που ενσωματώνει  την Οδηγία 2007/64 στο  Ελληνικό Δίκαιο και την ΠΔΤΕ 2628 30.09.2010 που  ρυθμίζει την εφαρμογή του νόμου στις ήδη λειτουργούσες εταιρείες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.
Με την μετατροπή της σε Ιδρυμα Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία άρχισε να εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), ενίσχύοντας το ρόλο της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής  και βελτιώνοντας  με τον τρόπο αυτό τις δράσεις του προγραμματισμού, της λήψης των αποφάσεων και της άσκησης ελέγχου.
Το ίδρυμα έχει διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕLI EXPRESS» στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.  
Το ίδρυμα έχει κατωχυρωμένο Κοινοτικό και Εθνικό σήμα με λογότυπο ΙΝΤΕΛΛΙ ΕΞΠΡΕΣ  στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσα  και σχετικό σήμα.

Εξοπλισμένη με προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας δεδομένων και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες εργασίας για την καλύτερη προστασία των χρηστών, η INTELΙ EXPRESS έχει πραγματοποιήσει σημαντικές οικονομικές και τεχνολογικές επενδύσεις σχετικά με την ασφάλεια και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων της, με στόχο την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αυστηρή προστασία των χρημάτων και των προσωπικών δεδομένων του πελάτη. Η «INTELI EXPRESS» παρέχει πολυγλωσσική τεχνική υποστήριξη σε 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα και διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο εμπιστευτικότητας των πελατών. Η «INTELI EXPRESS» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ουσιαστικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Σήμερα, το ίδρυμα λαμβάνοντας υπόψη τις επίκαιρες απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και εκφράζονται σαφώς από το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τη σκοπιμότητα λειτουργίας του SEPA (Single Euro Payments Area) , στοχεύει στη σταδιακή ανάπτυξη των υπηρεσιών και των συναλλαγών που δεν απαιτούν τη διακίνηση μετρητών.

Προσωπικά Δεδομένα


ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών  διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.
 H Intelexpress δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών των υπηρεσιών παρά μόνο όταν αυτοί της τα παρέχουν με τη θέλησή τους. Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών γίνεται κατά την συναλλαγή  ως πελάτες της Intelexpress. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία.
Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών αποσκοπεί στην παροχή στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των συναλλαγών πληρωμών των πελατών της στα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη.
Οι χρήστες των υπηρεσιών  με την  διενέργεια της συναλλαγής  συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από την Intelexpress . Σε περίπτωση διαφωνίας τους, οι χρήστες μπορούν να αρνηθούν τη χρήση προσωπικών τους στοιχείων και την διενέργεια της συναλλαγής .
Intelexpress παρέχει καλή τη πίστει τα συλλεγόμενα προσωπικά στοιχεία των χρηστών των υπηρεσιών  όταν ζητούνται και κρίνονται αναγκαία από τις αρμόδιες αρχές Κρατικές Αρχές για την  εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Μπορεί επίσης να κοινοποιεί από μόνη της αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές εφόσον εκτιμά ότι συντελείται παράνομη πράξη από πλευράς του χρήστη.
Η Intelexpress λαμβάνει όλα τα τεχνικώς δυνατά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αποθηκευμένων στα συστήματά της δεδομένων. 
Όσοι υπάλληλοι της Intelexpress έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν υπογράψει ειδικές συμφωνίες τήρησης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών και χρήσης τους μόνο για καθαρά επαγγελματικούς λόγους.
Η πολιτική τήρησης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων των χρηστών των υπηρεσιών της  Intelexpress  θα επανεκτιμάται και θα προσαρμόζεται με βάση τις νέες τεχνολογίες, τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις μεταβαλλόμενες νομικές και κανονιστικές διατάξεις .
 Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

History


2016

 •  Inteli Express expanded its network in South America countries - Columbia, Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay and etc.

2015

 •  Inteli Express Greece launches a new service - Utility, Bill and Insurance payments.

2014

 • Inteli Express expands it's network in Italy by opening first own branch in Bari at Piazza Aldo Moro 6/7, Bari, Italy 
 • Inteli Express Georgia launches new product - Send money NOW and Pay later.
 • Inteli Express expands it's network in Turkey
 • Inteli Express opened new office in Greece at 4 Vaso Katraki SQ, Glifada, Athens 

2013

 • Inteli Express UK starts to act as an agent of Authorized payment institution
 • Inteli Express opened a new office in Greece, Athens at 89 Alkiviadou str.
 • Inteli Express opened a new office in UK, London at 158 The Grove, Stratford, E15 1NS.

2012

 • Inteli Express UK became an agent of authorized payment institution.
 • Inteli Express opened new office in UK, London, at 3 Station Place, Finsbury Park, N4 2DH
 • Apart from Money transmitter, Intel Express UK was registered as a Bureau de change

2011

 • Inteli Express system became a member of SWIFT
 • As a Supervised Financial Institution, intelexpress_gr Receives “Payment Institution Status” for payment services provided within the European Community, Directive 2007-64-EC
 • Inteli Express is licensed by the National Bank of Ukraine as an international money transfer system in the Ukraine.
 • Inteli Express opened a new office in Greece at 230 Kifisia ave. Kifisia, Athens

2010

 • Inteli Express acquired “Tabori Transfer Ltd” in the UK.
 • Inteli Express opened a new office in Greece at 42 Sevastoupoleos Str., Ampelokipi, Athens.
 • Inteli Express opened new office in UK, London, at 107 Burdett Road, Mile End.
 • Inteli Express expanded in South Africa and Far East - Mongolia, Bangladesh, Ethiopia, Mali, Madagascar and etc.

2009

 • Inteli Express expanded its payment network in Asia - Philippines, Israel, Indonesia, etc.
 • Inteli Express opened a new office in Greece at 146 Eleftheriou Venizelou str, Davaki Sq, Kallithea, Athens

2008

 • Inteli Express joined the network of the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") the US Department of the Treasury.
 • Inteli Express joined the Dow Jones Risk and Compliance Feed service.
 • Inteli Express started to offer new services - Utility and Bill Payments.
 • Inteli Express expanded its payment network in Europe - Italy, Spain, Romania, Netherlands, Belgium, etc.

2007

 • Inteli Express Greece founded in Athens; Being licensed by Central Bank of Greece.
 • Inteli Express opened first branch in Greece at 57 Menandrou Str., Omonia Sq. Athens.
 • Inteli Express opened a new office in Greece at 29 Chalkeon st. Aristotelous Sq. Thessaloniki.
 • Inteli Express expanded its network in CIS countries - Moldova, Ukraine, Armenia, Russia, Tajikistan, Uzbekistan and etc.

2006

 • Inteli Express founded in Tbilisi, Georgia; Being Registered and Licensed by the National Bank of Georgia.