Website is under construction.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ:

Υπηρεσίες


H «INTELI EXPRESS» παρέχει την υπηρεσία στ’ του Αρθρου 4 παρ.3 του Ν.3862/10. Ειδικότερα οι παρεχόμενες: υπηρεσίες αφορούν :

1.Υπηρεσία πληρωμής μετρητών έναντι μετρητών (“person to person”)

Α) Στο εσωτερικό της χώρας με χρήση του ιδίου δικτύου καταστημάτων και αντιπροσώπων

Β) Στο εσωτερικό της Ε.Ε. - με χρήση του ιδίου δικτύου καταστημάτων και αντιπροσώπων (όπως είναι αναρτημένοι στα σχετικά Μητρώα της ΤτΕ) 

Γ) Σε τρίτες χώρες

2. Υπηρεσία πληρωμής μετρητών σε λογαριασμό φυσικών προσώπων

Α) Σε τρίτες χώρες σε συνεργασία με την ΙΕ ΜFO

Β) Στην Λετονία σε συνεργασία χωρίς εγκατάσταση με την τράπεζα ΜΤΒ

3. Υπηρεσία πληρωμής μετρητών σε λογαριασμό φυσικών προσώπων και οργανισμών κοινής ωφελείας τρίτων χωρών

Α) Σε συνεργασία με την ΙΕ MFO

4. Υπηρεσία πληρωμής μετρητών σε λογαριασμό Ελληνκών οργανισμών κοινής ωφελείας

 

Μεταφορες Κεφαλαίων


Άμεση μεταφορά κεφαλαίων χωρίς άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Η μεταφορά χρημάτων μπορεί να γίνει από τα καταστήματα της Inteli Express τόσο στο εξωτερικο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Υποχρεωτικές πληροφορίες για την αποστολή : Πλήρης Ταυτοποίηση του αποστολέα με παρουσίαση έγκυρου και εν ισχύι ταυτοτικού στοιχείου (Διαβατήριο, Ταυτότητα, Δίπλωμα Οδήγησης), όνομα και επώνυμο του παραλήπτη, προορισμός.

Με την αποστολή δίδεται στον αποστολέα ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος θα πρέπει να δοθεί μόνο στον αποδέκτη της μεταφοράς χρημάτων.

Για την παραλαβή απαιτείται ο μοναδικός κωδικός αριθμός της μεταφοράς χρημάτων και παρουσίαση έγκυρου και εν ισχύι ταυτοτικού στοιχείου (Διαβατήριο, Ταυτότητα, Δίπλωμα Οδήγησης)

Αν ο αποστολέας υποδείξει τον αριθμό κινητού του παραλήπτη ενώ πραγματοποιεί τη μεταφορά χρημάτων, ο δέκτης θα λάβει ένα μήνυμα κειμένου, ενημερώνοντάς τον σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφοράς.

Πληρωμές Λογαριασμών


H Intel Express προσφέρει στους πελάτες της την δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών και γενικώτερα πληρωμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται σε όλα τα υποκαταστήματα της Intel Express σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικά, οι πελάτες μας μπορούν να πληρώσουν:

  • Λογαριασμούς δημόσιας και ιδιωτικής ενέργειας
  • Λογαριασμούς Τηλεφωνίας
  • Λογαριασμούς προς Ασφαλιστικές Εταιρείες
  • Οφειλές προς Δημόσιο (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ)
  • Τέλη Κυκλοφορίας

Όροι & Προϋποθέσεις


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ INTEL EXPRESS -Ι∆ΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

Η INTELIEXPRESS είναι Ελληνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου 57, 10437, εποπτευόμενη από την  Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υπηρεσίες της INTELI EXPRESS παρέχονται τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς.

Γενικοί Όροι

Οποιοσδήποτε συναλλασσόμενος με την INTELI EXPRESS πρέπει να είναι ενήλικος.

Ο αποστολέας πρέπει να ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του αποστολέα, της χώρας αποστολής, του ονόματος του παραλήπτη, του κατά προσέγγιση ποσού, του Κωδικού Εμβάσματος και τυχόν άλλων όρων ή απαιτήσεων που ισχύουν στο συγκεκριμένο κατάστημα του Αντιπροσώπου.

Η νομοθεσία απαγορεύει στους μεταφορείς χρημάτων να συνεργάζονται με συγκεκριμένα άτομα και χώρες. Η INTELI EXPRESS είναι υποχρεωμένη να ελέγχει όλες τις συναλλαγές και να τις συγκρίνει με λίστες ονομάτων που τους παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών και περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων και της Επιθεώρησης ∆ιαθεσίμων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (OFAC), τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αποστολέας υποχρεούται να επιδείξει έγκυρο, νόμιμο και αν ισχύι στοιχείο ταυτοποίησης (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης) στο οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του μαζί με φωτογραφία του.

Η πληρωμή γίνεται στο πρόσωπο το οποίο έχει κατονομάσει ο αποστολέας αφού εξεταστούν τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο παραλήπτης πρέπει να δώσει τα στοιχεία της συναλλαγής που απαιτούνται: το ποσό των χρημάτων που μεταφέρθηκε, το όνομα του αποστολέα, την χώρα από όπου στάλθηκαν τα χρήματα, καθώς και τον Κωδικό Εμβάσματος. Επιπλέον, ο παραλήπτης πρέπει να πιστοποιήσει την ταυτότητά του κατάλληλα.

Η INTELI EXPRESS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε περίπτωση που υπάρχει λόγος αμφιβολίας της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ταυτοποίησης ή εφ'όσον ο παραλήπτης δεν γνωρίζει τον Κωδικό Εμβάσματος.

Ο αποστολέας υποχρεούται να διασφαλίσει την ορθότητα, την πληρότητα και την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών που παρέχει. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι άλλα πρόσωπα, εκτός από τον παραλήπτη δεν θα αποκτήσουν γνώση των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων, όπως π.χ. το όνομά του, το όνομα του παραλήπτη, ο Κωδικός εμβάσματος ή το χρηματικό ποσό που μεταφέρεται.

Αν πιστεύετε πως τα στοιχεία της συναλλαγής σας έχουν κλαπεί, απολεσθεί ή αντιγραφεί επικοινωνήστε αμέσως με την INTELI EXPRESS καλώντας στα τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών +30 210 5245817 ή μέσα από την σελίδα επικοινωνίας του παρόντος ιστότοπου.

H INTELI EXPRESS δεν φέρει ευθύνη, εάν με πρόθεση ή από αμέλεια αποκαλύψατε στοιχεία που σχετίζονται με την συναλλαγή σε άλλα πρόσωπα πλην του παραλήπτη.

Η INTELI EXPRESS δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ανωτέρα βία, σε βλάβη των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, σε πολιτικές αναταραχές, πόλεμο ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου της , όπως π.χ. απεργία, ανταπεργία ή εντολές από κυβερνητικές αρχές.

Η INTELI EXPRESS ή οι Αντιπρόσωποί της διατηρούν το δικαίωμα της άρνησης παροχής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, προκειμένου να παρεμποδίσουν απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή προκειμένου να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, απόφαση δικαστηρίου ή απαίτηση οποιασδήποτε ρυθμιστικής ή κυβερνητικής αρχής.

Η παραλαβή των χρημάτων προς μεταφορά γίνεται αυστηρά σε Ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν τα υποκαταστήματα της INTELI EXPRESS στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η παραλαβή γίνεται σε Λίρες.

Οι πληρωμές μεταφοράς χρημάτων γίνονται συνήθως στο νόμισμα της χώρας προορισμού εκτός αν α) ο αποστολέας προσδιορίσει διαφορετικό νόμισμα β) το νόμισμα αυτό είναι διαθέσιμο στην χώρα παράδοσης.

Η ισοτιμία συναλλάγματος υπολογίζεται κατά προσέγγιση και η εκάστοτε συγκεκριμένη ισοτιμία συναλλάγματος υπολογίζεται τη στιγμή κατά την οποία η μεταφορά χρημάτων έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

Χρόνος Εκτέλεσης

Ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης του εμβάσματος είναι εντός 20 λεπτών από την παραλαβή των χρημάτων από τον αποστολέα.

Ανάλογα με την φύση και τον προορισμό της μεταφοράς, ο χρόνος αυτός ενδέχεται να επεκταθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή των χρημάτων.

Προκειμένου για μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, τα χρήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μετά την εκπνοή του valeur το οποίο ενδέχεται να επιβάλλει η ανταποκρίτρια τράπεζα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις με βάση ορισμένες προϋποθέσεις συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων του ποσού που αποστέλλεται, της χώρας προορισμού, της διαθεσιμότητας του νομίσματος, κανονιστικών ρυθμίσεων, των απαιτήσεων ταυτοποίησης, των ωρών λειτουργίας του Αντιπροσώπου ή Ανταποκριτή, ή των διαφορών σε ζώνες ώρας.

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων

Προκειμένου να ακυρώσετε μία συναλλαγή, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα ή να καλέσετε στο τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών +30 210 5245817. Η Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον η πληρωμή στον παραλήπτη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μετά την ακύρωση η INTELI EXPRESS θα επιστρέψει το βασικό ποσό της μεταφοράς χρημάτων, αφαιρώντας τα έξοδα μεταφοράς που εισεπράχθησαν.

Χρήση Προσωπικών Στοιχείων.

Οι προσωπικές πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του εφαρμοστέου δικαίου και της κανονιστικής υποχρέωσης της INTELI EXPRESS απέναντι στις Αρχές. Επιπλέον, η INTELI EXPRESS διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα των συναλλαγών προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες της, το marketing ή το δίκτυό της.

Η INTELI EXPRESS και οι συνδεόμενες επιχειρήσεις ενδέχεται να αναφέρουν τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση & τηλέφωνο, συναλλακτικό προφίλ ή/και ιστορικό συναλλαγών εφόσον χρειαστεί είτε λόγω του εθνικού ή του αλλοδαπού δικαίου ή νομικής διαδικασίας, είτε λόγω υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή άλλων κυβερνητικών αρχών για σκοπούς όπως είναι η έρευνα, η εξέταση, η δίωξη και η αποτροπή εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετική εγκληματική δραστηριότητα και οι αποδέκτες ενδέχεται να αναφέρουν περαιτέρω τις πληροφορίες για αυτούς ή άλλους σχετικούς σκοπούς.